Веломания

Switch to desktop

Big summer discount

Great summer discount - up to 70% in DragZone Mladost
On 18 and 19 July from 20.00 to 22.00 h – more than 70% off

From 12 to July 20 in DragZone Mladost starts a big summer discount. From 30% to 70% reduced you will find bikes, parts, accessories, equipment and everything you need for your bike and its equipment.
And on 18 and 19 July in DragZone Mladost reduction would be even greater – more than 70% off from 20.00 to 22.00 h.
Important! You can get involved in the promotion and purchase some of the products on payment of 1% interest. The latest offer is valid for goods and services from 150 lv to 50,000 lv.

Let the big summer discount begin!

Last Updated on Tuesday, 08 July 2014 06:08

Hits: 8490

TREK - 20% off

DragZone stores and Screambikes.eu offer 20% off of all TREK bikes .

The collection includes racing bicycles mid-range mountain bikes and the high and medium grade.
You can see and test TREK bicycles at DragZone Mladost and DragZone Bulgaria stores.
Available models you can see on the website of the online store Screambikes.eu and visit our stores - DragZone Bulgaria, DragZone Mladost, DragZone Center, DragZone Hipodruma, DragZone Lyulin, DragZone Sandanski, DragZone Varna.

Last Updated on Monday, 30 June 2014 09:49

Hits: 7366

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА С НАГРАДА В МАГАЗИНИ DRAGZONE

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В

ТОМБОЛА С НАГРАДА В МАГАЗИНИ DRAGZONE

(в сила от 01.062014 г.)

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в томболата „DragZone” („Играта”), която е организирана от „Веломания” ЕООД („Организатор"). Общите условия са публикувани на Facebook страницата на DragZone Bulgaria и на www.velomania-bg.com.

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта се провежда в периода от 01.06.2014 г. до 06.06.2014г., 17:00ч. („Период на играта").

2. В Играта могат да участват физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили валидна регистрация в търговски обект на DragZone.

3. Участниците заявяват желание за участие в Играта чрез попълване на регистрационна форма, прикрепена към рекламен материал, тип флаер.

Регистрационната форма по предходното изречение включва въвеждането от Участника следната информация:

Име

Email адрес

Телефон

 

4. Всеки потребител има право само на 1 участие.

5. На 07.06.2014 г. в 17:00 ч. представител на Организатора на случаен принцип ще изтегли 1 (един) Участник в Играта, заявил желание за участие в периода от 01.06.2014г. до 06.06.2014г., който ще бъде обявен за победител („Победител”) и който имат право да получи описаната в т. 6от настоящите Общи условия награда.

ІІ. Награди, получаване на наградите

6. Победителят по т.5 от настоящите Общи условия получава награда детски велосипед DRAG.

Общият брой на наградите е 1 (един) брой.

7. Победителят се уведомява чрез лично съобщение по имейл от служители на Организатора в срок от 2 работни дни от датата на получаване на право да получи награда. Наградата се получава от търговски обект DragZone в гр. София до 10 работни дни след обявяване на победителя.

8. При получаването на Награда Победителят следва да представи лична карта или друг документ, който го идентифицира. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Победителя .

ІІІ. Потребителско име

8. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

9.Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.

10.Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

ІV. Съгласие с Общите условия

11.  Чрез потвърждение на желанието за участие в Играта по реда на т. 3, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им се задължава безусловно да ги спазва.

V. Промени в Общите условия

12. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

13. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на Facebook страницата на DragZone Bulgaria и на www.velomania-bg.com и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

VІ. Ограничаване на отговорността

14. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

15. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в играта информация и материали, под формата на текст.

16. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, форсмажорни обстоятелства.

 

I. Защита на личните данни

17. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за участие се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора.

18. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

19.Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

20. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

21. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.

22. Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

23. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора.

24. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица.

25. Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

VIII. Други условия

26. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с електронна пощ.

27. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

28. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

29. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

31.  В играта нямат право да участват служители на „Веломания” ЕООД.

Last Updated on Monday, 02 June 2014 08:03

Hits: 5124

All summer Vaude sale

Vaude big discount in DragZone stores until 31 August shops. Jackets, pants, shirts, blouses, shoes, sandals Vaude you can find on sale - 40% to 70% off.
The promotion is valid in DragZone Mladost and DragZone Bulgaria.

Last Updated on Monday, 09 June 2014 05:06

Hits: 6673

Играй и спечели Endura

Играта

DragZone стартира Facebook играта „Играй и спечели Endura”.

 

Условието

За да се включите в играта, трябва да изпълните следните стъпки:

  • Харесайте Facebook страницата на DragZone Bulgaria
  • Харесайте и коментирайте снимката с ръкавици Endura
  • Споделете снимката на стената на свой приятел

 

Награда

Победителят от играта получава комплекта ръкавици Endura, като тези от снимката.

 

Продължителност на играта

От 16 до 23 май 2014 г.

 

Определяне на победител

Победителят ще бъде изтеглен чрез жребий в края на играта – 23 май.

Победителят ще бъде обявен на Facebook страницата на DragZone Bulgaria,  в рамките на 24 часа след края на играта. За край на деня се приема 23:59 часа.

В рамките на 48 часа след обявяване, победителят трябва да изпрати електронно съобщение във Facebook страницата на DragZone Bulgaria, в което да представи адреса си за контакт.

Last Updated on Friday, 16 May 2014 07:04

Hits: 4902

Velomania Ltd 2013

Top Desktop version