Веломания

Switch to desktop

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА С НАГРАДА В МАГАЗИНИ DRAGZONE

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В

ТОМБОЛА С НАГРАДА В МАГАЗИНИ DRAGZONE

(в сила от 01.062014 г.)

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в томболата „DragZone” („Играта”), която е организирана от „Веломания” ЕООД („Организатор"). Общите условия са публикувани на Facebook страницата на DragZone Bulgaria и на www.velomania-bg.com.

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта се провежда в периода от 01.06.2014 г. до 06.06.2014г., 17:00ч. („Период на играта").

2. В Играта могат да участват физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили валидна регистрация в търговски обект на DragZone.

3. Участниците заявяват желание за участие в Играта чрез попълване на регистрационна форма, прикрепена към рекламен материал, тип флаер.

Регистрационната форма по предходното изречение включва въвеждането от Участника следната информация:

Име

Email адрес

Телефон

 

4. Всеки потребител има право само на 1 участие.

5. На 07.06.2014 г. в 17:00 ч. представител на Организатора на случаен принцип ще изтегли 1 (един) Участник в Играта, заявил желание за участие в периода от 01.06.2014г. до 06.06.2014г., който ще бъде обявен за победител („Победител”) и който имат право да получи описаната в т. 6от настоящите Общи условия награда.

ІІ. Награди, получаване на наградите

6. Победителят по т.5 от настоящите Общи условия получава награда детски велосипед DRAG.

Общият брой на наградите е 1 (един) брой.

7. Победителят се уведомява чрез лично съобщение по имейл от служители на Организатора в срок от 2 работни дни от датата на получаване на право да получи награда. Наградата се получава от търговски обект DragZone в гр. София до 10 работни дни след обявяване на победителя.

8. При получаването на Награда Победителят следва да представи лична карта или друг документ, който го идентифицира. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Победителя .

ІІІ. Потребителско име

8. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

9.Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.

10.Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

ІV. Съгласие с Общите условия

11.  Чрез потвърждение на желанието за участие в Играта по реда на т. 3, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им се задължава безусловно да ги спазва.

V. Промени в Общите условия

12. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

13. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на Facebook страницата на DragZone Bulgaria и на www.velomania-bg.com и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

VІ. Ограничаване на отговорността

14. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

15. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в играта информация и материали, под формата на текст.

16. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, форсмажорни обстоятелства.

 

I. Защита на личните данни

17. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за участие се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора.

18. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

19.Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

20. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

21. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.

22. Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

23. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора.

24. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица.

25. Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

VIII. Други условия

26. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с електронна пощ.

27. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

28. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

29. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

31.  В играта нямат право да участват служители на „Веломания” ЕООД.

Velomania Ltd 2013

Top Desktop version